Annons

Annons

Annons

Annons

Sala

Insändare
Sökes: Politikervän som ser till barnens bästa

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Arkivbild. Barnet på bild har ingenting med insändaren att göra.

Bild: Alexandra Sundberg

Annons

Under föregående år beslutade Sala kommuns förskolerektorer och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden att ändra tiderna för den allmänna förskolan. På vår landsbygdsförskola gick beskedet ut 21 december, efter att berörda familjers barn gått på julledigt, med information om att beslutet träder i kraft 31 januari.

Kortfattat innebär beslutet att de barn som omfattas av rätten till allmän förskola nu ska gå klockan 9-12 måndag till fredag istället för 9-14 tisdag till torsdag. Beslutsfattarna har inte visat något intresse att se över hur detta påverkar berörda familjer och mig veterligen har man ej heller konsulterat verksamma som möter samma målgrupp och som besitter kompetens gällande små barns behov, exempelvis barnavårdscentralerna.

Annons

Beslutsfattarna har helt frångått två av de tre parametrar som Skolverket lämnar gällande hur den allmänna förskolan bör organiseras; “Kommunen måste erbjuda allmän förskola under minst 525 timmar om året. (…) Det är kommunen som beslutar om hur allmän förskola ska organiseras utifrån lokala förutsättningar, barnets behov och föräldrarnas önskemål.” .

Annons

Bild: Alexandra Sundberg

Att bortse från de små barnens behov är det som jag framför allt vill lyfta som ytterst anmärkningsvärt. Detta då barnkonventionen blev del av svensk lag från och med 2020, vilket även har lyfts i kommunens egna riktlinje för checklista avseende barnperspektivet, landsbygdsperspektivet och de horisontella principerna. Önskvärt är att ni rektorer och politiker i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden läser barnkonventionens artiklar 3 och 12 en extra gång.

Efter att ha fått vetskap om detta beslut har jag varit i kontakt med vår förskolas rektor, mejlat utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ordförande Bengt Larsson (C) samt skolchef Anna Wiklund.

Jag har lämnat in mina synpunkter via kommuns klagomålsingång och slutligen så mailade jag politiker för varje enskilt parti som representeras i ovan nämnd. Hittills har jag dock inte fått mina två främsta frågor besvarade:

På vilket sätt detta ger min son större pedagogisk delaktighet? På vilket sätt detta är att hushålla med skattemedlen på ett effektivare sätt? Jag har endast fått beklagliga svar som ledde till ännu större frågetecken gällande Sala kommuns syn på små barn och hur små barns behov tillgodoses utifrån barnens bästa. Frågetecken som gör mig som förälder, socionom och verksam skolkurator mycket orolig gällande mitt val av hemkommun.

Annons

Annons

Hanna Westman, Salas Bästa, är den enda politiker som besvarat mitt mail och som lyft det i nämnd. All heder åt dig, Hanna! Enligt uppgift besvarades det med att ärendet anses utagerat och att vi ska vänta och se utfallet. Min bebis ska alltså agera Sala kommuns försökskanin i ett beslut som rör hela hennes tillvaro gällande grundläggande behov såsom mat och sömn. I ett beslut som rör något som min son har laglig rätt att delta i.

I samtal med handläggaren som utrett klagomålet jag lämnat in så råddes jag att känna en politiker för att kunna ta detta vidare. Då så inte är fallet så kommer här en kontaktannons: Politikervän sökes! En politiker som står för ledordet medborgarvänligt och som har ett genuint intresse av att tillgodose den lagliga rätten i kombination med barnens bästa i frågor som rör barnen. En politiker som ser min bebis som en värdefull medborgare, eller åtminstone som en medborgare. Min mejladress återfinns hos tio politiker i ovan nämnd, bland annat Bengt Larsson samt hos skolchef Anna Wiklund.

Ser fram emot att höra av dig!

Elin Ljung

Anna Wiklund, skolchef i Sala kommun.

Svar direkt:

Det finns många idéer om hur man ska organisera förskoleverksamhet på bästa sätt. Alla modeller har sina för- och nackdelar. En strävan är att hitta en optimal avvägning mellan kvalitet, service och ekonomi. En förskoleavdelning har i allmänhet tre heltidsanställda som ska täcka öppethållande, ofta från klockan 6 på morgonen till klockan 19 på kvällen. Personalens arbetstid behöver spridas under dagen och förskolornas rektorer har gemensamt bedömt att det är bäst att ha full bemanning och stora barngrupper mellan kl. 9 och 12.  Det ökar också möjligheten att ha gemensamma pedagogiska aktiviteter, exempelvis utflykter under den tiden. Många barn hämtas vid olika tider under eftermiddagstimmarna. Barnen ska kunna hämtas på förskolan, utan att deras aktiviteter måste avslutas och bli halvfärdiga.

Annons

Annons

Därför säger vi att barn i allmän förskola och de yngre barn som har hemmavarande föräldrar, exempelvis arbetssökande med rätt till förskola begränsad tid, i huvudsak hänvisas till förmiddagstiderna.

För enstaka vårdnadshavare kan det innebära besvär, med resor till förskolan fem dagar i veckan, i stället för tre.

Vår bedömning är att det är ett gott barnperspektiv. Vi kan på så sätt erbjuda bästa möjliga pedagogiska verksamhet, för barnet. Ur servicesynpunkt kan det för enstaka innebära en nackdel, och i förlängningen förstår vi att vårdnadshavares situation även påverkar barnet. En del ansvar för hur vardagens rutiner organiseras, ligger dock även på vårdnadshavaren själv.

Det är en avvägning. Alternativet är att vi behöver försämra personaltätheten under delar av arbetsdagen, något som får betydelse för andra barn än de som nu hänvisas till förmiddagstiderna. Det kan förstås tolkas som att vi enbart tänker på pengar. Vi tänker dock snarare att de pengar vi har, måste användas på bästa möjliga sätt, för barnens skull.

Anna Wiklund, skolchef

Annons

Annons

Till toppen av sidan