Annons

Annons

Annons

Mineralerna och gruvdriften i Sala och Heby

Insändare
Översiktsplanen har allvarliga brister

Text

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

En ny översiktsplan är ute på granskning till den 16 mars. Behovet av rent dricksvatten, rena vattendrag och sjöar, bra jordbruksmark för matproduktion, fossilfri energi samt tillvaratagande av kulturarvet är stort, men kommer att bli mycket större i framtiden. Därför måste riktlinjerna ta fasta på denna och Sala kommun vara mer aktiv för att nå dit.

När jag läser förslaget ser jag allvarliga brister inom dessa områden: Mineralhanteringens status kontra planen i sin helhet, skyddet av vatten, bebyggelse på jordbruksmark, avsaknad av solelstrategi, samt Sätrabrunns status som ort.

Inom dessa områden har olika bolag undersökningstillstånd för gruvbrytning. Skribenten oroar sig för att detta ska påverka såväl vatten som miljö och att kommunen inte tar höjd för detta i sin översiktsplan. Illustration: Mats Wikman/Bergsstaten

Annons

Mineralhanteringen: Sala som ort finns för att här fanns en ytterst rik silverfyndighet som ligger inbäddad i bly, med marker och vatten förgiftade för all framtid, dvs omöjlig att bruka.

Annons

I planen går att läsa:

Mark- och vattenområden som innehåller värdefulla ämnen eller material skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra utvinningen av dessa.

Detta betyder att man förstärker den redan starka lagstiftning som finns för mineralbrytning. Om brytning skulle ske skulle detta kunna ge en repris på silverbrytningens förgiftningsproblem. Just nu talas det om stora mineralfyndigheter norr om Tistbrottet samt i Granmuren, norr om Sätrabrunn. De områden det prospekteras inom är omfattande.

Det allvarliga med planen är att denna risk inte tas upp, varför? Det enda som skrivs är att skydda mineralbrytning från andra planer, dvs prioritera mineralbrytningen. Anta att det sker brytning i närheten av Badelunda eller Möklintaåsen, våra vattenförande rullstensåsar, där kommunens dricksvatten tas.

Varför relateras inte mineralbrytningen till de miljömål som är centrala i planen? Kända konflikter måste belysas och värderas i en plan.

Skyddet av vatten:

Samtliga vattenskyddsområden med föreskrifter måste tas fram snarast och få en dignitet så att eventuell gruvbrytning inte äventyrar vattenskyddet.

Bebyggelse på jordbruksmark: I planen finns flera områden anvisade till vägar och bostadsbyggande som nu är prima jordbruksmark. Detta ligger inte i linje med de miljömål som planen vilar på. Både grönsaks- och köttproduktionen skulle kunna öka avsevärt om kommunen uppmärksammar samt stöttar bönder och entreprenörer inom jordbrukssektorn.

Annons

Annons

Exempelvis tas jordbruksmark i anspråk för en ny förbifart från Enköpingsvägen förbi Norrby kyrka, bostäder vid Norrberg och Ängshagen på jordbruksmark. Dessa områden skulle i stället reserveras för grönsaksodling.

Avsaknad av solelsstrategi: Energiproduktionen kommer att vara central under lång tid framåt. Här måste även Sala vara aktivare när det gäller skapande av vindkrafts- och solelsanläggningar men kanske det också finns förutsättningar för lagring av energi i bergrum, till exempel i bergrummet vis Storljusen. Kombinationen vindkraftsproduktion och omvandling till gas finns och bör provas i detta område. Dessutom passerar en av kraftlinjerna nära.

I materialet finns ett grundmaterial till vindkraftsetablering men motsvarande för solel och solvärme finns inte.

Sätrabrunn som servicenod: Västerås expanderar med ca 1 500 personer per år. Industriområdet i Finnslätten byggs hela tiden ut med tex tågstopp, vilket visar platsens betydelse. Om Sala skulle ta hand om 10% av befolkningsökningen räcker inte Ransta till utan det behövs fler orter för att ta hand om ökat bostadsbyggande.

Här kan Sätrabrunn göra stor skillnad. All infrastruktur som förskola, skola och kollektivtrafik finns. Med fler invånare skulle en servicebutik kunna etableras. Om kommunen dessutom i samarbete med den riksintressanta kurorten Sätra Brunn etablerar distanskontor för entreprenörer, boende i kulturhus samt nybyggnation norr om kurorten. Här skulle ett ökat samarbete göras vad gäller det levande kulturarvet Sätra Brunn som besöksmål och resmål för spa och naturupplevelser med lokala arrangörer tex Svartådalen och Sala Silvergruva.

Annons

Därför bör Sätrabrunn i planen klassas som servicenod och ges extra stöd för turism, boende-, distanskontors- och företagsetableringar.

Annons

Jag skulle vilja se en tydlig strategi med exempel på hur Sala kan bidra till dricksvatten med bibehållen hög kvalitet, renare sjöar och vattendrag, vind/solenergistrategier, bevarande av ekosystemtjänster och jordbruksmark för möjligheter till ökad livsmedelsproduktion. Samt ett tillvaratagande Sätra Brunns kulturarv för turism, framtida boende och entreprenörer.

Utan tydliga strategier blir planen mycket vag och i vissa fall direkt kontraproduktiv som planeringsredskap och ger inte det stöd som behövs för en framtid i balans med omgivande ekosystem och ortens kulturarv.

Janne Forsmark

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan