Annons
Vidare till salaallehanda.com
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Debatt: Dammvallar längs Långforsen och Mellandammen

 
Träden vid Gröna gången
Visa alla artiklar

Måns Ols Sällskapet har informerats om att Sala kommun arbetar med dammvallen längs Långforsen och Mellandammen med avsikten att höja dammsäkerheten. Måns Ols Sällskapet har historiskt sett haft ett gott samarbete med Sala kommun i olika utvecklingsfrågor som rör Måns Ols-området, men i denna fråga anser sällskapet att kommunen går för snabbt fram, utan politiska beslut, utan att ha utrett konsekvenserna för natur- och kulturvärden och utan att informera Salaborna som nyttjar de höga rekreationsvärdena utmed dammvallarna. Frågan om dammsäkerheten är av strategisk karaktär och berör många Salabor samt ett stort geografiskt område. Den berör dessutom höga natur- och kulturvärden samt betydelsefulla rekreationsintressen, värden och intressen som inte påtagligt får förvanskas.

Måns Ols Sällskapet anser att dammvallsfrågan tydligt bör förankras politiskt, genom beslut om uppdrag att ta fram en handlingsplan eller dylikt, i antingen kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige. Först då är politikerna informerade om vad som ska ske och har förutsättningar att styra och leda uppdraget i den fortsatta processen.

Framtagandet av en handlingsplan bör föregås av en uppdragsbeskrivning som exempelvis beskriver vad som ska uppnås med uppdraget samt vilka speciella förutsättningar som finns att hantera. Till detta ser vi det som självklart att Salaborna ska hållas väl informerade under hela processen utifrån vad kommunen avser att genomföra och vilka konsekvenser som kan förväntas uppstå vid ett genomförande. Här kan en kommunikationsplan tydligt beskriva vilka informationsinsatser som kommer att genomföras och vilka målgrupper som är berörda i olika skeden.

Måns Ols Sällskapet anser att en genomarbetad handlingsplan bör innehålla nulägesbeskrivning, mål, åtgärder, tidsplan, kostnader, konsekvensbeskrivningar samt metod för uppföljning. Efter att handlingsplanen är godkänd och beslutad i kommunstyrelsen alternativt kommunfullmäktige genomförs beslutade åtgärder. Dessa följs sedan upp enligt framtagen arbetsmetod. Sällskapet anser att en riktning och sammanvägning av de olika värdena ska kunna utläsas från handlingsplanen.

De åtgärder som kan komma att behöva vidtas kan ha stor betydelse för miljön kring dammvallarna. Därav bör inte åtgärderna genomföras utan en ordentlig analys av konsekvenserna. I detta fall kan det komma att krävas att kommunen tar fram en särskild miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Där ska konsekvenser beskrivas och bedömas, exempelvis utifrån vilka risker som det finns med schaktning i dammvallen när stubbar och rötter ska tas bort. Hur stor blir påverkan på dammvallen? Hur hanteras riskerna? Dammvallsfrågan är kopplad till 100-årsregn och framtida skyfall. Kan frågan om ökad nederbörd också regleras med större avtappningsmöjligheter i till exempel gruvan och Mellandammen eller genom att åtgärder föreslås uppströms Långforsen? Olika alternativ och konsekvenser skulle kunna belysas i en MKB. Måns Ols Sällskapet efterlyser en konsekvensbeskrivning som redovisar:

Nuvarande värden med avseende på riksintresse för kultur- och naturmiljö, rekreation- och friluftsliv samt landskapsbild.

Föreslagna åtgärder och alternativa lösningar. Det finns alltid fler lösningar på ett problem.

En beskrivning och bedömning av de miljöeffekter som åtgärden kan antas medföra på ovan beskrivna värden

Sammanfattningsvis anser Måns Ols Sällskapet att våra Salapolitiker i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ska ställa samma krav på processen med att öka dammsäkerheten i Sala som sällskapet gör. Processen bör föregås av en uppdragsbeskrivning och beslut om uppdrag om handlingsplan. Kopplat till framtagande av en handlingsplan tas en miljökonsekvensbeskrivning fram. Handlingsplanen beslutas i kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige och därefter genomförs beslutade åtgärder. Under hela processen ska dammvallsfrågan kommuniceras med Salaborna utifrån framarbetad kommunikationsplan.

Styrelsen Måns Ols Sällskapet

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel