Annons
Vidare till salaallehanda.com
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Debatt: Med anledning av trädfällandet längs Gröna gången

 
Träden vid Gröna gången
Visa alla artiklar

I Sala Allehanda, fredag den 20 mars, kan vi läsa att kommunens representanter Anders Wigelsbo (C) och Michael Nilsson, utredningsingenjör, står fast vid att avverkningen av träd utmed Gröna gången är absolut nödvändig. För Måns Ols Sällskapet är Gröna gången ett av Salas vackraste och mest attraktiva rekreationsområden. Vår uppfattning är att stråket har så pass unika värden att kommunen bör vara oerhört försiktig när förändringar ska genomföras. Den trädfällning som nu tyvärr redan pågår anser sällskapet vara ogenomtänkt och okänslig. Vår bedömning är att avverkningen även är alltför omfattande och storskalig, vilket medför att Gröna gångens själ och identitet påtagligt kommer att förändras. Sällskapet har eftersökt illustrationer som visar hur Gröna gången kommer att se ut efter avverkningen, men utan att få gehör från kommunen. Detta gör oss djupt oroliga.

Ett skäl kommunen anger till trädfällningen är att ”ingen har följt skötselplanen de senaste 30 åren” och på grund av detta utgör träden en risk. Måns Ols Sällskapets uppfattning är att det inte stämmer, eftersom skötsel av dammvallarna har skett fram till 2010. Utredningsingenjör Michael Nilsson säger i nämnd artikel att han har träffat Måns Ols Sällskapet vid ”ganska många tillfällen”. Vi har träffat Michael Nilsson vid endast tre tillfällen. Samtliga av dessa har skett på sällskapets initiativ och de synpunkter som då framförts har inte fått vare sig gehör eller vidare analyserats av kommunen. Michael Nilsson menar dessutom att Måns Ols Sällskapet varit ”involverade och informerade fullt ut” sedan 2018. Som vi ser det har vi endast informerats om delar av uppdraget och det har inte förts en konstruktiv dialog under processen. Vår uppfattning är att slutsatser och ställningstaganden i mångt och mycket kommer från en enskild kommunal tjänsteman.

Det är med stor sorg vi nu ser att Gröna gången skövlas. Sällskapet kommer alltid ställa sig frågande till varför dammsäkerheten så plötsligt blev akut samt varför kommunen inte varit tydligare med vilka konsekvenser trädfällningen medför för områdets natur- och kulturvärden. Det kommer ta lång tid innan Salaborna återigen kan njuta av Salas vackraste vandringsled.

Måns Ols Sällskapet

Christer Ekman, ordförande

Håkan Svärd, vice ordförande

Anmäl text- och faktafel

Svar direkt:

Sala kommun är sedan 1989 ensamt ansvarig för underhåll av samtliga dammar inom Sala Silvergruvas vattensystem. Av detta följer att Sala kommun har det fulla ansvaret för eventuella skador som kan orsakas i händelse av dammbrott. Det är också Sala kommun som ansvarar för och beslutar om vilka åtgärder som skall göras för att trygga dammsäkerheten. Kommunstyrelsens ledningsutskott fattade den 19/2 2020 beslut om att avverka riskträd på dammvallarna längs sträckan Folkets park och Skuggan.

Personligen delar vi som arbetar med detta många Salabors åsikt, att det är beklagligt att så många vackra träd nu måste avverkas längs Gröna gången, men känner samtidigt ett ansvar för att genomföra de beslut som kommunledningen fattar och försöker efter förmåga göra detta så att de stora natur-, kultur- och rekreationsvärden som området har i möjligaste mån kan bevaras och utvecklas vidare i framtiden. Det är flera externa utredningar med samstämmiga slutsatser som ligger till grund för säkerhetsarbetet och denna information är inget som en enskild tjänsteman får undanhålla för den som ansvarar för dammarna, i detta fall kommunledningen i Sala.

Under åren som gått, sedan Sala kommun tog över dammansvaret, har flera oberoende utredningar genomförts och baserat på detta har en hel del åtgärder också gjorts för att förbättra dammsäkerheten. Ett exempel bland många är att ett stort antal riskträd avverkades 1998. Under de senaste två åren har Sala kommun genomfört en rad informationsinsatser vad gäller risker och behovet av åtgärder för att höja dammsäkerheten, inklusive nödvändigheten av att avverka riskträd på dammvallarna.

Till allmänheten i Sala har pressmeddelanden gått ut vid flera tillfällen (9/5-18, 2/8-18, och 10/7-19), rapporter kopplade till dammsäkerheten har offentliggjorts och artiklar har också förekommit i lokala medier. Måns Ols Sällskapet har varit aktiva i frågan och därför har särskilda möten hållits med representanter från dem vid sju tillfällen (3/9-18, 10/1-19, 29/1-19, 1/3-19, 24/10-19, 19/2-20 och 11/3-20). Utöver detta har diskussioner förts och frågor besvarats vid ett antal träffar med enskilda medlemmar i Måns Ols Sällskapet. Representanter för sällskapet har därtill varit inbjudna till ytterligare möten där de ej varit närvarande.

För närboende Måns Ols-dammen/stugföreningen har fyra informationsmöten hållits (5/2-19, 27/2-19, 24/10-19, 20/2-20), notat från dessa möten har även gått ut till berörda via mail.

Sammantaget kan vi bara beklaga att vi nu hamnat i denna situation men hoppas på förståelse för att Sala kommun måste hantera de risker som finns så att människoliv och stora ekonomiska värden ej riskeras.

Anders Almroth, samhällsbyggnadschef och dammsäkerhetsansvarig

Michael Nilsson, utredningsingenjör

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel