Annons
Vidare till salaallehanda.com
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Insändare: Dammsäkerhet? Domedag Gröna Gången!

Artikel 29 av 29
Träden vid Gröna gången
Visa alla artiklar

Historia och dammvallskonstruktion

Silverstaden har ett unikt arv i form av Sala gruvas vattensystem. Hela Sala gruvas vattensystem är klassats som fornminne. Med fornminne menas för evigt övergiven. I detta fall syftar fornminnesklassningen på för evigt övergiven gällande sitt ursprungliga användningsområde, vattenkraft till Silvergruvan. Vattensystemet som försåg Silvergruvan med vattenkraft är idag en värdefull del i Salas utformning och rekreationsområde, inte minst Långforsen.

Långforsen är en konstgjord damm som skapats genom anläggning av 5 st dammvallar. På dessa dammvallar har sedan långt tillbaka funnits ett promenadstråk, Gröna Gången. Gröna Gången finns omnämnd i tidiga skrifter vilket visar att på dessa dammvallar har träd vuxit sedan långt tillbaka.

Vallkropparnas täta kärna är uppbyggd av siltig morän. Vallarna är helt penetrerade av rötter som tillsammans med moränmaterialet gör dem täta och stabila.

Vallarnas träd är till största delen till nytta för vallkroppens stabilitet men utgör även en fara om de tillåts växa sig för stora. Viktigt är att träd som utgör en fara för vallen, så kallade riskträd, löpande avverkas.

Vid nyanläggning av jord-dammvallar tillåts inga träd. Dock är vårt fornminne till största delen beväxt med träd vilken man måste förhålla sig till. Slutsats från tidigare utredningar är att vallarnas träd skall tillåtas finnas kvar för att vallarna ska bibehålla sin stabilitet men att riskträd löpande avverkas.

Tidigare tillbud skapade av riskträd

På dammvallarna fanns tidigare större riskträd, främst granar. Några av dessa riskträd har stormfällt och skapat rotfällningar i vallkropp. Ingen notering finns dock om att en rotfällning skapat valläckage genom Sala Gruvas dammvallar. Riskträd av den digniteten växer inte på vallarna längre.

Tidigare avverkningsmetoder

Sedan Sala kommun, 1989, tog över ansvaret för vattensystemet har riskträd löpande avverkats. En stor avverkning genomfördes 1998. Denna avverkning föregicks av en gedigen utredning utförd av en arbetsgrupp bestående av personer med olika kompetenser. Inför denna avverkning togs även en skötselplan för vallarnas kvarvarande träd fram.

Avverkning utfördes med manuell motorsåg och timmer bars fram med häst då inga maskinfordon tillåts köra på och invid fornlämningen.

Pågående skövling av Gröna Gången

Genom pådrivning från tjänstemannanivå på Samhällstekniska enheten och beslut av den politiska ledningen i Sala har det drivits igenom att träden på dammvallarna, Gröna Gången, skall skövlas, inga träd av betydelse skall få finnas kvar. Detta till trots stort motstånd från oppositionen som krävt bättre underlag för beslut om skövling och att skövling måste föregås av skötselplan. Oppositionen har dock varit positiva till avverkning av riskträd.

Skövlingen utförs nu med större maskiner som körs direkt invid vallkropp. Hjulspår från dessa maskiner har lämnat djupa spår längs vallfot och längs flera sträckor utefter Gröna gången mot Ökebron har maskinen tidigare i mars förorsakat att ett stort antal stora konstruktionsstabiliserande block och stenar i dammkroppen rasat och förorsakat dammläckage på minst ett ställe där skadorna uppstått. Frågan är om kommunen kontaktat kulturansvarig på länsstyrelsen om detta eftersom det kan innebära ett brott mot fornminneslagen.

Det mest häpnadsväckande i hela det här projektet är dock tidpunkten när man satte igång med avverkningen. Normalt sett brukar sådana här arbeten utföras sen höst från september när det är torrt i marken eller vintertid när marken är tjälad och träden avlövade och flyttfåglarna gett sig iväg. I ett sådant här känsligt område måste den absolut sämsta tänkbara tiden att bedriva arbetena vara från mars in i juni. Det kan knappats ha funnits någon som helst säkerhetsaspekt som gjort att inte de här avverkningarna kunnat vänta till senare i höst eller under kommande vinter.

Skövling leder till ökad risk för vallbrott

När ett träd avverkas påbörjar förmultning av trädets rötter, rotsystem ovan våt perimeter ruttnar och rotsystem under våt perimeter konserveras. Avverkning av enstaka riskträd innebär inte betydande risk för genomläckage på grund av förmultnande rötter då vallkroppens moränmaterial successivt tätar vallkroppen.

Den nu pågående skövlingen innebär att i stort sett samtliga av Gröna Gångens rotsystem ruttnar samtidigt, vallkropp hinner då inte självläka. Risk för vallgenombrott ökar markant.

Åtgärder mot ruttnade rotsystem

När en hel vallkropp är penetrerad av rötter innebär detta att merparten av vallkroppen, tillika fornminne, måste grävas bort och ersättas med ny vallkropp, och det kan inte vänta länge med tanke på den ökade risken för vallgenombrott som skövlingen skapar. Nödvändiga åtgärder efter genomförd skövling innebär mycket stora kostnader, medel som Sala kommun knappast fogar över. Metod för hur vallarnas rötter skall avlägsnas är också en olöst fråga då maskinfordon inte får beträda fornminnet.

Föreläggande från Länsstyrelsen

Ansvarig tjänsteman på kommunen har drivit frågan om skövling till sin spets och fått Länsstyrelsen att utfärda ett föreläggande om att samtliga orangefärgade träd längs Måns-Olsvallen ska skövlas innan sista juni 2020.

Båda dessa kriterier i föreläggande, orangefärgade träd och sista juni, är löjeväckande:

- Ansvarig tjänsteman har meddelat att han sprejat orange på merparten av Gröna Gångens träd men att därefter har någon annan skojare sprejat orange på resten. Länsstyrelsen förelägger alltså även för skövling av träd som av ansvarig tjänsteman bedömts kunna stå kvar.

- Sista juni som domedag för Gröna Gången bedömer jag vara angivet för att passa redan upphandlad entreprenör. Det kan inte behöva vara så bråttom med tanke på dammsäkerhet.

Slutord

Balans mellan kulturvärden, dammsäkerhet samt erforderliga ekonomiska medel och resurser måste beaktas noggrant för större frågor. Gröna Gången är en stor fråga för oss Salabor.

Historiskt har man alltid behandlat problematiken med träd på vallar genom tankesättet: Hur bibehåller vi dammsäkerheten samtidigt som Gröna Gången bevaras. Inget hindrar att man även denna gång arbetat på detta sätt. Man har på tjänstemannanivå och politisk ledning totalt struntat i att lyssna på oss tidigare ansvariga för Gruvans vattensystem. De ser nu till att Gröna Gången skövlas och skapar en högre risk för vallgenombrott och stora framtida kostnader för åtgärder mot ruttnade rötter.

Ansvarig tjänsteman och politiska ledningen får efter sista juni stå till svars inför Salaborna som för alltid förlorat en del av Salas själ. Gröna Gången kommer vara borta för alltid.

Andreas Karlsson, tidigare ansvarig för Sala gruvas vattensystem

Anmäl text- och faktafel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel